admin@fye.org.vn
0974506616

Nguyên Khí Quốc Gia

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia” – Nhóm chương trình dự án nhằm mục đích tìm kiếm, đào tạo bồi dưỡng, vinh danh nhân tài để xây đắp nguyên khí, bồi dưỡng một thế hệ lãnh đạo tài năng cho đất nước.

“Hợp tác” cùng các chương trình có quy mô toàn quốc, các đối tác có uy tín.

“Đồng hành” cùng đối tác để tổ chức, vinh danh các nhân tố tài năng trẻ.

“Kiến tạo trách nhiệm” của thế hệ tương lai

Tổ chức các cuộc thi để tìm kiếm bồi đắp các nhân tố có năng lực, có trách nhiệm qua đó làm hạt nhân thúc đẩy trách nhiệm xã hội của thanh niên nhằm phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc Việt Nam.

CÁC CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG

CÁC GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Giải thưởng khác