Gen Z học gì: Học thiết kế nội thất có gì hay?

[𝐏𝐨𝐝𝐜𝐚𝐬𝐭 𝟖7 ]: 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐍𝐠𝐡𝐞 𝐩𝐨𝐝𝐜𝐚𝐬𝐭 𝐭𝐚̣𝐢: 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://youtu.be/4OSxScBE6zA 𝐒𝐩𝐨𝐭𝐢𝐟𝐲: https://sptfy.com/MQL2 “Một tòa nhà có ít nhất hai cuộc đời- một là trong tưởng tượng của người thiết kế và hai là cuộc đời nó sống sau này– và cả hai không bao giờ giống nhau.” Rem Koolhaas  Những năm gần đây, Thiết kế […]